NEWS

നമസ്തേ. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/nssghsskamballur
എന്‍ എസ് എസ് കമ്പല്ലൂര്‍ യൂനിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാവുകളെകുറിച്ച് സമഗ്രപഠനം തയ്യാറാക്കുന്നു.ഈസ്റ്റ്‌ എളേരി,വെസ്റ്റ്‌ എളേരി പഞ്ചായത്തുകളിലെ കാവുകള്‍ ആണ് ആദ്യപടിയില്‍ പഠനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.ലോക പരിസ്ഥിതിദിനത്തില്‍ കടുമേനി മുണ്ട്യക്കാവില്‍ ഇതിനു തുടക്കം കുറിച്ചു .കാവിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ,സസ്യങ്ങള്‍,ചെറുജീവികള്‍,പക്ഷികള്‍,കാവുകള്‍ പരിസ്ഥിതിയില്‍ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം,വിസ്തീര്‍ണ്ണം,സംരക്ഷണ൦ തുടങ്ങിയവ എല്ലാം പഠനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.വിശദമായ ഡാറ്റബാങ്കും തയ്യാറാക്കും.വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.Interested plus one applicants and plus two students of GHSS KAMBALLUR can register their names now here in the comment box itself or send THEIR NAME AND PHONE NUMBER THROUGH SMS to 9447739033.COMMUNICATIVE ENGLISH PROGRAMME 2016,GHSS KAMBALLUR- A proposal has been received from ERUDO ,KANNUR to conduct spoken english training in GHSS KAMBALLUR in association with the NSS UNIT using the IT facilities in the campus providing an online environment icluding virtual classrooms.The demo phase which is to begin next week ,will consist of free training for 5 hours.Those selected after the demo phase can continue the course for 30 hours on a nominal payment.The classes will be conducted on holidays at a negotiable time schedule.The PTA of GHSS KAMBALLUR has consented to facilitate and monitor the programme. Interested plus one applicants and plus two students of GHSS KAMBALLUR can register their names now here in the comment box itself or send THEIR NAME AND PHONE NUMBER THROUGH SMS to 9447739033.Only ten applicants will be accomodated in the demo phase after a selection procedure . For details pls contact us in the phone number given. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE -www.facebook.com/nssghsskamballur
NEWS TODAY

Friday, January 31, 2014

ഹാൻറ വൈറസ്- പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഉടൻ തുടങ്ങുക ; വിശദ വിവരങ്ങൾ


ഹാ ൻറ  വൈറസ്  വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ.

 http://www.cdc.gov/hantavirus/hps/prevention.html

മാരകമായ ഈ രോഗം ഒരു പകർച്ച വ്യാധിയാണ് .മരുന്നില്ല

.തിരുവനന്തപുരത്ത്  ഇത് ഈയിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു

പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഉടൻ തുടങ്ങുക 

വീട് ശുചിയാക്കുക ;

എലികൾ വരാത്ത ഇടമാക്കുക ,

ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ

തൊടിയിൽ വിതറാതെ  കമ്പോസ്റ്റു കുഴികളിൽ അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുക ,

ഓ രോ വീട്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് സമ്പ്രദായം തുടങ്ങുക ;

മാലിന്യ നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങാം.(എൻ എസ് എസ്  യൂണിറ്റുകൾ മുൻകൈ എടുക്കണം .എൻ എസ് എസ് സെല്ലിൽ നിന്നും ഉടൻ നിർദേശങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു )

ശുചിത്വ ഗ്രാമ സൂക്ഷ്മതല  പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉടൻ  വ്യാപിപ്പിക്കുക 

click here for details-
http://maathrukagramamkamballur.blogspot.in/Got Mice?

Person using caulk gun to seal holes on exterior of house
Seal Up!
Seal up holes inside and outside the home to keep rodents out.
person baiting a snap trap with peanut butter
Trap Up!
Trap rodents around the home to help reduce the population.
various food containers with properly sealed lids
Clean Up!
Avoid illness: Take precautions before and while cleaning rodent-infested areas.

വിശദാംശങ്ങൾ -

പെരുച്ചാഴി   ചെള്ളിൽ നിന്നും വായുവിലൂടെയും എലി തുടങ്ങിയ രോഗബാധയുള്ള ചെറു സസ്തനങ്ങളുടെ മൂത്രം ,ഉമിനീർ ,കാഷ്ടം എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാലുമാ ണ് ഈ രോഗം പിടിപെടുന്നത് .
ഒരാഴ്ച മുതൽ അഞ്ചാഴ്ച്ചക്കുള്ളിൽ രോഗ ലക്ഷണം കാണിച്ചു തുടങ്ങും

രോഗ ലക്ഷണം

ക്ഷീണം , പേശീവേദന ( തുട ,നടുവ് ,പുറം, ചുമൽ ) ,ചെറിയ പനി എന്നിവ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ആകാം .
തലവേദന ,തലചുറ്റൽ ,മരവിപ്പ് ,വയറുവേദന ,ഓക്കാനം ,ഛർദി ,തണുപ്പ് എന്നിവയിൽ ചിലതും ഉണ്ടാകാം

ചികിത്സ -ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ഇല്ല .രോഗം വരാതെ നോക്കുക .വന്നാൽ 38 ശതമാനം പേരിൽ മരണം സംഭവിക്കാം .

prevention is better than cure
hanta virus pulminary disease syndrome -symptoms

Signs & Symptoms for Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS)

Due to the small number of HPS cases, the "incubation time" is not positively known. However, on the basis of limited information, it appears that symptoms may develop between 1 and 5 weeks after exposure to fresh urine, droppings, or saliva of infected rodents.

Early Symptoms

Early symptoms: fever, headaches, muscle aches, stomach problems, dizziness, chills
Early symptoms include fatigue, fever and muscle aches, especially in the large muscle groups—thighs, hips, back, and sometimes shoulders. These symptoms are universal.
There may also be headaches, dizziness, chills, and abdominal problems, such as nausea, vomiting, diarrhea, and abdominal pain. About half of all HPS patients experience these symptoms.

Late Symptoms

Late symptoms: lungs fill with fluid, shortness of breath
Four to 10 days after the initial phase of illness, the late symptoms of HPS appear. These include coughing and shortness of breath, with the sensation of, as one survivor put it, a "...tight band around my chest and a pillow over my face" as the lungs fill with fluid.

Is the Disease Fatal?

Yes. HPS can be fatal. It has a mortality rate of 38%.

Ecology

Enzootic Cycle

mice in feild representing enzootic transmission of hantaviruses
Local enzootic transmission of hantaviruses occurs at low levels during periods of unfavorable environmental conditions.
Many hantaviruses are known to cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). Each virus has a single primary host. The most important hantavirus in the US is the Sin Nombre virus, hosted by the deer mouse.

Epizootic Cycle

mice in field representing epizootic cycle of hantavirus transmission
The virus is maintained and transmitted by host reservoir rodents by horizontal transmission (aggressive behavior, biting).
Favorable environmental conditions such as mild winters and summer rainfall may cause dramatic increases in rodent populations. More rodents become infected under crowded conditions. Deer mice may enter human structures in rural areas. Humans may become infected when they inhale airborne virus or come into direct contact with infected rodents or their urine, feces, or nests. Other mammal species (cats, dogs, coyotes) may be infected through contact with rodent hosts, but they are not known to transmit the virPreventing Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS)

Eliminate or minimize contact with rodents in your home, workplace, or campsite. If rodents don't find that where you are is a good place for them to be, then you're less likely to come into contact with them. Seal up holes and gaps in your home or garage. Place traps in and around your home to decrease rodent infestation. Clean up any easy-to-get food.
Recent research results show that many people who became ill with HPS developed the disease after having been in frequent contact with rodents and/or their droppings around a home or a workplace. On the other hand, many people who became ill reported that they had not seen rodents or rodent droppings at all. Therefore, if you live in an area where the carrier rodents are known to live, try to keep your home, vacation place, workplace, or campsite clean.
For more information on how you can prevent rodent infestations, the following information is available on the CDC Rodents site:

Got Mice?

Person using caulk gun to seal holes on exterior of house
Seal Up!
Seal up holes inside and outside the home to keep rodents out.
person baiting a snap trap with peanut butter
Trap Up!
Trap rodents around the home to help reduce the population.
various food containers with properly sealed lids
Clean Up!
Avoid illness: Take precautions before and while cleaning rodent-infested areas.

No comments:

Post a Comment

Messages