NEWS

നമസ്തേ. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/nssghsskamballur
അഭിനന്ദനങ്ങൾ -കമ്പല്ലൂർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിന് ഈ വർഷം(2016-17) നാഷണൽ സർവീസ് സ്‌കീം സംസ്ഥാന തല സ്‌പെഷൽ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ കെ എൻ മനോജ്‌കുമാർ സാറിനും സംസ്ഥാന തല വളന്റിയർക്കുള്ള അവാർഡ് കമ്പല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ ആദ്യമായി നേടിയ സ്നേഹ റ്റി പി ക്കും . PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE -www.facebook.com/nssghsskamballur..പുതിയ പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ ശ്രീ പ്രവീൺകുമാർ സാറിന് ആശംസകൾ .*****
NEWS TODAY

Thursday, February 23, 2012

NEWS


സെല്‍ഫോണ്‍: പഠനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് അപായസൂചനകള്‍

സെല്‍ഫോണ്‍ ഉപയോഗം കാന്‍സറിന് കാരണമാകുമോയെന്ന ചര്‍ച്ച എങ്ങുമെത്താതെ തുടരുമ്പോഴും പുറത്തുവരുന്ന പഠനങ്ങള്‍ തരുന്നത് അപായസൂചനകളാണ്. മൊബൈലിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന പഠനം ഉപദേശിക്കുന്നത് ''കൂടുതല്‍ മെസേജ്, കുറച്ച് സംസാരം'' എന്നാണ്. കൂടുതല്‍ സമയം മൊബൈലില്‍ സംസാരിക്കുന്നത് തലച്ചോറില്‍ മുഴകളുണ്ടാകാന്‍ കാരണമാകുമെന്നാണ് ജേണല്‍ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റഡ് ട്രോപ്പോഗ്രാഫിയിലാണ് പുതിയ ഗവേഷണഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏപ്പിജെ കോളേജ് ഓഫ് എന്‍ജിനീയറിങ്ങിലെ ഗവേഷകരാണ് പഠനം നടത്തിയത്......................................for details click this link

Your Attention Please !

Sub: Environment Congress –Suggestion solicited reg;

Notice 33/NSS/DHSE/2012 ;  22/02/2012 (Available in dhse portal )
lbÀ sk¡Idn hnZym`ymk hIp¸nse \mjWÂ kÀÆokv kv Iow
bqWnäpIÄ AhchcpsS kvIqÄ ØnXn sN¿p¶ {]tZi¯v hnhn[§fmb
]mcnØnXnI {]hÀ¯\§Ä \S¯nhcp¶p.  Ahbn ¹mÌnIv
ZpÀhn\ntbmK¯ns\Xncmb {]hÀ¯\§Ä, ImemhØm hyXnbm\w
sNdp¡p¶Xn\pÅ {]hÀ¯\§Ä, ]pg kwc£Ww, Jcamen\y \nÀ½mÀP\w
XpS§nb ZoÀLIme ]²XnIÄ IqSpXÂ hn]peambpw aXnbmb imkv{Xob
]n³_et¯msSbpw   tI{µo{IX coXnbnepw {IaoIcnt¡ I XpIv . 
 \½psS
cmPys¯ ]cnØnXn taJebn tIcfm lbÀ sk¡ I dn \mjW kÀÆokv
kvIow \S¯p¶ sNdpXpw hepXpamb amXrIm {]hÀ¯\§Ä
GtIm]n¸n¡p¶Xn\pw iàns¸Sp¯p¶Xn\pw {]mtbmKnI Xe¯n GsäSp¯p
\St¯ I  hnhn[ {]hÀ¯\§Ä Is¯n hym]n¸n¡p¶XpÄs¸sSbpÅ
e£y§Ä¡mbn Hcp hnhnt[mt±i tZiob ]cnØnXn kt½f\w 2012--13
A²ymb\ hÀjmcw`¯n Xncph\´]pc¯v \S¯p¶XmWv .  lbÀ sk¡dn
hnZym`ymk hIp¸nse 40,000 bph thmfâdnbÀamcneqsS ]cnØnXn taJebnÂ
A\nhmcyamb ka{Khpw kmÀ°Ihpamb Hcp CSs]SÂ Nn«s¸Sp¯p¶Xn\pw
{]mtbmKnI Xe¯n sIm I p hcp¯p¶Xn\pw kt½f\w e£yanSp¶p. 
CXpambn _Ôs¸«v bqWnäpIfpsS A`n{]mb§fpw \nÀt±i§fpw ]cn]mSn¡v
A\ptbmPyamb t]cpw \nÀt±in¡phm³ thmfâdnbÀamtcmSv A`yÀ°n¡p¶p.
tIcf¯nse hnhn[ {]tZi§fn th I Xmb ]mcnØnI CSs]SepIsf
kw_Ôn¨v sNdpIpdn¸pIÄ X¿mdm¡n 
NSS-Cell- 
Â
\ÂImw. 
sXcsªSp¡s¸Sp¶   ]²XnIÄ t\cn«v kt½f\¯n AhXcn¸n¡phm³
Ahkcw e`n¡pw.  IqSpX hniZmwi§Ä XpSÀ¶v Adnbn¡p¶XmWv. 
    H¸v
t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ
Your Attention Please !

If the volunteers / supporters of NSS KAMBALLUR have anything to suggest on the above topic,call me on 9447739033  or send your opinion to seakeyare@gmail.com within 7 days.The best suggestions will be rewarded properly.
Our next programme
ÎÞÜßÈcdÉÖíÈ¢: øIá µáÝW ÉøßÙÞø¢NATIONAL CHILDREN'S FILM AWARD DECLARED.DAIVASOOTHRAM GETS THE AWARD FOR THE BEST FILM

NSS UNIT ,GHSS  KAMBALLUR IS PROUD OF YOU ,SIR.

FOR COMMENTS ABOUT DAIVASOOTHRAM PLEASE CLICK HERESENT OFF TO NSS SENIOR BATCH AT 2 PM,ON 05/02/2012  AT THE AUDITORIUM,GHSS KAMBALLUR.

MY NEW BLOG WITH UPDATES ON CAREER NEWS AND AN EXCLUSIVE PAGE FOR  SUCCESS STORIES
CLICK THIS LINK


ABOUT 50 PERSONS PARTICIPATED.A COMMITTEE FORMED .ALUMNI ASSOCIATION ON THE ANVIL.

Monday, February 20, 2012

CAREER GUIDANCE DIRECTORY GHSS KAMBALLUR


Dear friends,
I am thinking about preparing a career directory showing how you achieved success in your job / career.I think this will help the coming generations to have a clear idea about the career options they should take and shouldn't. Pls write in detail about the financial requirements, ,course duration and other challenges  you faced / ARE FACING NOW. .Pls write promptly so that I can complete the compilation within this week itself.
.
UNDESIRABLE PERSONAL REFERENCES WILL NOT BE PUBLISHED.

You may use the attached file for writing about your experiences.

thanking you-CKR
FORM:
CAREER LESSONS BY  FORMER STUDENTS AND FRIENDS OF GHSS KAMBALLUR

1.NAME :
2.EMAIL :
3.PH NO.:
4.JOB /COURSE AT PRESENT:

5.FUTURE PROSPECTS  (PROMOTION  /NEXT JOB / HIKE IN SALARY ):

6.PRESENT SALARY / STIPEND PER MONTH :

7.QUALIFICATIONS  AT PRESENT:

8.COURSES UNDERGONE / IS UNDERGOING :

9.TOTAL EXPENSE FOR EACH COURSE(deposits,course fee,rent,food.etc ):

10.LOAN FACILITIES AVAILED.-AMOUNT,BANK:


11.INSTITUITIONS STUDIED:


12.PERSONS / INSTITUIONS HELPED (NAME AND CONTACT EMAIL/PHONE NO. ):


13.CAREER POSSIBILITES OF THESE COURSES AT PRESENT:


14.SKILLS AND QUALIFICATION FOR THE POST  HOLDING/ COURSE DOING:

15.ARE YOU SATSFIED NOW ? / PROBLEMS / CHALLENGES YOU FACED :

16.Your advice for the next generation  /   juniors taking the same career option:

17.YOUR COMMENTS ABOUT THE PRESENT CAREER OPTIOS FOR PLUS TWO STUDENTS.:

18. CAN YOU HELP AT LEAST ONE OF OUR STUDENTS  TO DO A COURSE   / 
    SECURE  A JOB  /   TO FIND   FINANCE   ( ANSWER OPTIONAL)


SEND THIS FILE AS ATTACHEMENT TO  seakeyare@gmail.com

Saturday, February 18, 2012

EXAM CLINIC AND COUNSELLING

THE SOUHRIDA CLUB CONDUCTED A COUNSELLING PROGRAMME FOR THE HIGHER SECONDARY STUDENTS TODAY (18/02/2012 1PM-4PM).THE MODERATOR WAS MR.DHRUHIN.MD, PSYCHIATRIST ,P RIYARAM MEDICAL COLLEGE. NSS VOLUNTEERS ACTIVELY PARTICIPATED IN THE PROGRAMME.THE PROGRAMME WAS HIGHLY USEFUL.


DR.DRUHIN 'S  PHONE NO.  9446844242

Wednesday, February 15, 2012

NSSGHSSKAMBALLUR: DISTRICT COORDINATOR'S MESSAGE

NSSGHSSKAMBALLUR: DISTRICT COORDINATOR'S MESSAGE

DISTRICT COORDINATOR'S MESSAGE

BEST WISHES.CONGRATS FOR THIS BLOG.KEEP SMART.NOT ME BUT YOU.
-MANOJ     MANOJ ,THE MAN BEHIND DAIVASOOTHRAM,THE SHORT  FILM WHICH HAS WON THE NATIONAL AWARD FOR FILMS MADE BY CHILDREN AND SEVERAL OTHER AWARDS VISITED OUR CAMPUS TODAY.
    THIS SMART YOUNG MAN IS THE PROGRAMME OFFICER  OF NSS UNIT,GHSS PILICODE;AND THE DISTRICT COORDINATOR OF HIGHER SECONDARY NSS UNITS IN KASARAGOG.

NSS UNIT ,GHSS  KAMBALLUR IS PROUD OF YOU ,SIR.

FOR COMMENTS ABOUT DAIVASOOTHRAM PLEASE CLICK HERE

Wednesday, February 8, 2012

Sunday, February 5, 2012

PALLIATIVE CARE ORIENTATION- SPECIAL CAMP


WE ARE PROUD OF YOU,SIR !
   Mr.Augustian Joseph Master ( Former Programme Officer, NSS Unit,GHSS Kamballur ) is doing volunteer service in palliative care in Chittaikkal Village.We congratulate him for the great service he is doing now.His Mobile no. is  9495891841.


THE GLUCOMETER WE  USE is a contribution of MOHAM ;an association of the 2006 -08 Batch of Plus students of GHSS KAMBALLUR.

We thank them for their part in palliative care.-CKR


Special camp News
-We gave the volunteers in our unit training in
*Body mass index finding  *Blood pressure checking*Blood sugar checking using Glucometer 


*TRAINERS-  AUGUSTIAN JOSEPH A( PALLIATIVE CARE WORKER ),  SONIA(NURSE TRAINEE )
*TRAINING TO 50 VOLUNTEERS
*25 KUDUMBAS
REE MEMBERS PARTICIPATED
*MORE THAN 50 VILLAGERS COOPERATED

W H O Definition of Palliative Care

Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual. Palliative care:
 • provides relief from pain and other distressing symptoms;
 • affirms life and regards dying as a normal process;
 • intends neither to hasten or postpone death;
 • integrates the psychological and spiritual aspects of patient care;
 • offers a support system to help patients live as actively as possible until death;
 • offers a support system to help the family cope during the patients illness and in their own bereavement;
 • uses a team approach to address the needs of patients and their families, including bereavement counselling, if indicated;
 • will enhance quality of life, and may also positively influence the course of illness;
 • is applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that are intended to prolong life, such as chemotherapy or radiation therapy, and includes those investigations needed to better understand and manage distressing clinical complications.
WHO Definition of Palliative Care for Children
Palliative care for children represents a special, albeit closely related field to adult palliative care. WHO’s definition of palliative care appropriate for children and their families is as follows; the principles apply to other paediatric chronic disorders (WHO; 1998a):
 • Palliative care for children is the active total care of the child's body, mind and spirit, and also involves giving support to the family.
 • It begins when illness is diagnosed, and continues regardless of whether or not a child receives treatment directed at the disease.
 • Health providers must evaluate and alleviate a child's physical, psychological, and social distress.
 • Effective palliative care requires a broad multidisciplinary approach that includes the family and makes use of available community resources; it can be successfully implemented even if resources are limited.
 • It can be provided in tertiary care facilities, in community health centres and even in children's homes.


Palliative Care is Self care.
Start Doing Volunteer Service a few hours Every week.
People need your help.
Call us on 9495891841.or 9447739033


NOT ME BUT YOU,THAT IS NSS  MOTTO.
    Mr. RAGHAVAN.K. ,PRINCIPAL INAUGURATING THE PROGRAMME


             AUGUSTIAN MASTER GIVING THE TRAINING
    SONIYA TRAINING THE VOLUNTEERS


           CHECKING THE  BM I OF  KUDUMBASREE WORKERS

   RESOURCE PERSON  VINAYAN MASTER CHECKING BPTHE GLUCOMETER IN USE is a contribution of MOHAM ;an association of the 2006 -08 Batch of Plus two students of GHSS KAMBALLUR.


We thank them for their part in palliative care.-CKR
.