NEWS

നമസ്തേ. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/nssghsskamballur
എന്‍ എസ് എസ് കമ്പല്ലൂര്‍ യൂനിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാവുകളെകുറിച്ച് സമഗ്രപഠനം തയ്യാറാക്കുന്നു.ഈസ്റ്റ്‌ എളേരി,വെസ്റ്റ്‌ എളേരി പഞ്ചായത്തുകളിലെ കാവുകള്‍ ആണ് ആദ്യപടിയില്‍ പഠനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.ലോക പരിസ്ഥിതിദിനത്തില്‍ കടുമേനി മുണ്ട്യക്കാവില്‍ ഇതിനു തുടക്കം കുറിച്ചു .കാവിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ,സസ്യങ്ങള്‍,ചെറുജീവികള്‍,പക്ഷികള്‍,കാവുകള്‍ പരിസ്ഥിതിയില്‍ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം,വിസ്തീര്‍ണ്ണം,സംരക്ഷണ൦ തുടങ്ങിയവ എല്ലാം പഠനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.വിശദമായ ഡാറ്റബാങ്കും തയ്യാറാക്കും.വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.Interested plus one applicants and plus two students of GHSS KAMBALLUR can register their names now here in the comment box itself or send THEIR NAME AND PHONE NUMBER THROUGH SMS to 9447739033.COMMUNICATIVE ENGLISH PROGRAMME 2016,GHSS KAMBALLUR- A proposal has been received from ERUDO ,KANNUR to conduct spoken english training in GHSS KAMBALLUR in association with the NSS UNIT using the IT facilities in the campus providing an online environment icluding virtual classrooms.The demo phase which is to begin next week ,will consist of free training for 5 hours.Those selected after the demo phase can continue the course for 30 hours on a nominal payment.The classes will be conducted on holidays at a negotiable time schedule.The PTA of GHSS KAMBALLUR has consented to facilitate and monitor the programme. Interested plus one applicants and plus two students of GHSS KAMBALLUR can register their names now here in the comment box itself or send THEIR NAME AND PHONE NUMBER THROUGH SMS to 9447739033.Only ten applicants will be accomodated in the demo phase after a selection procedure . For details pls contact us in the phone number given. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE -www.facebook.com/nssghsskamballur
NEWS TODAY

Thursday, February 23, 2012

NEWS


സെല്‍ഫോണ്‍: പഠനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് അപായസൂചനകള്‍

സെല്‍ഫോണ്‍ ഉപയോഗം കാന്‍സറിന് കാരണമാകുമോയെന്ന ചര്‍ച്ച എങ്ങുമെത്താതെ തുടരുമ്പോഴും പുറത്തുവരുന്ന പഠനങ്ങള്‍ തരുന്നത് അപായസൂചനകളാണ്. മൊബൈലിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന പഠനം ഉപദേശിക്കുന്നത് ''കൂടുതല്‍ മെസേജ്, കുറച്ച് സംസാരം'' എന്നാണ്. കൂടുതല്‍ സമയം മൊബൈലില്‍ സംസാരിക്കുന്നത് തലച്ചോറില്‍ മുഴകളുണ്ടാകാന്‍ കാരണമാകുമെന്നാണ് ജേണല്‍ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റഡ് ട്രോപ്പോഗ്രാഫിയിലാണ് പുതിയ ഗവേഷണഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏപ്പിജെ കോളേജ് ഓഫ് എന്‍ജിനീയറിങ്ങിലെ ഗവേഷകരാണ് പഠനം നടത്തിയത്......................................for details click this link

Your Attention Please !

Sub: Environment Congress –Suggestion solicited reg;

Notice 33/NSS/DHSE/2012 ;  22/02/2012 (Available in dhse portal )
lbÀ sk¡Idn hnZym`ymk hIp¸nse \mjWÂ kÀÆokv kv Iow
bqWnäpIÄ AhchcpsS kvIqÄ ØnXn sN¿p¶ {]tZi¯v hnhn[§fmb
]mcnØnXnI {]hÀ¯\§Ä \S¯nhcp¶p.  Ahbn ¹mÌnIv
ZpÀhn\ntbmK¯ns\Xncmb {]hÀ¯\§Ä, ImemhØm hyXnbm\w
sNdp¡p¶Xn\pÅ {]hÀ¯\§Ä, ]pg kwc£Ww, Jcamen\y \nÀ½mÀP\w
XpS§nb ZoÀLIme ]²XnIÄ IqSpXÂ hn]peambpw aXnbmb imkv{Xob
]n³_et¯msSbpw   tI{µo{IX coXnbnepw {IaoIcnt¡ I XpIv . 
 \½psS
cmPys¯ ]cnØnXn taJebn tIcfm lbÀ sk¡ I dn \mjW kÀÆokv
kvIow \S¯p¶ sNdpXpw hepXpamb amXrIm {]hÀ¯\§Ä
GtIm]n¸n¡p¶Xn\pw iàns¸Sp¯p¶Xn\pw {]mtbmKnI Xe¯n GsäSp¯p
\St¯ I  hnhn[ {]hÀ¯\§Ä Is¯n hym]n¸n¡p¶XpÄs¸sSbpÅ
e£y§Ä¡mbn Hcp hnhnt[mt±i tZiob ]cnØnXn kt½f\w 2012--13
A²ymb\ hÀjmcw`¯n Xncph\´]pc¯v \S¯p¶XmWv .  lbÀ sk¡dn
hnZym`ymk hIp¸nse 40,000 bph thmfâdnbÀamcneqsS ]cnØnXn taJebnÂ
A\nhmcyamb ka{Khpw kmÀ°Ihpamb Hcp CSs]SÂ Nn«s¸Sp¯p¶Xn\pw
{]mtbmKnI Xe¯n sIm I p hcp¯p¶Xn\pw kt½f\w e£yanSp¶p. 
CXpambn _Ôs¸«v bqWnäpIfpsS A`n{]mb§fpw \nÀt±i§fpw ]cn]mSn¡v
A\ptbmPyamb t]cpw \nÀt±in¡phm³ thmfâdnbÀamtcmSv A`yÀ°n¡p¶p.
tIcf¯nse hnhn[ {]tZi§fn th I Xmb ]mcnØnI CSs]SepIsf
kw_Ôn¨v sNdpIpdn¸pIÄ X¿mdm¡n 
NSS-Cell- 
Â
\ÂImw. 
sXcsªSp¡s¸Sp¶   ]²XnIÄ t\cn«v kt½f\¯n AhXcn¸n¡phm³
Ahkcw e`n¡pw.  IqSpX hniZmwi§Ä XpSÀ¶v Adnbn¡p¶XmWv. 
    H¸v
t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ
Your Attention Please !

If the volunteers / supporters of NSS KAMBALLUR have anything to suggest on the above topic,call me on 9447739033  or send your opinion to seakeyare@gmail.com within 7 days.The best suggestions will be rewarded properly.
Our next programme
ÎÞÜßÈcdÉÖíÈ¢: øIá µáÝW ÉøßÙÞø¢NATIONAL CHILDREN'S FILM AWARD DECLARED.DAIVASOOTHRAM GETS THE AWARD FOR THE BEST FILM

NSS UNIT ,GHSS  KAMBALLUR IS PROUD OF YOU ,SIR.

FOR COMMENTS ABOUT DAIVASOOTHRAM PLEASE CLICK HERESENT OFF TO NSS SENIOR BATCH AT 2 PM,ON 05/02/2012  AT THE AUDITORIUM,GHSS KAMBALLUR.

MY NEW BLOG WITH UPDATES ON CAREER NEWS AND AN EXCLUSIVE PAGE FOR  SUCCESS STORIES
CLICK THIS LINK


ABOUT 50 PERSONS PARTICIPATED.A COMMITTEE FORMED .ALUMNI ASSOCIATION ON THE ANVIL.

No comments:

Post a Comment

Messages