NEWS

നമസ്തേ. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/nssghsskamballur
അഭിനന്ദനങ്ങൾ -കമ്പല്ലൂർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിന് ഈ വർഷം(2016-17) നാഷണൽ സർവീസ് സ്‌കീം സംസ്ഥാന തല സ്‌പെഷൽ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ കെ എൻ മനോജ്‌കുമാർ സാറിനും സംസ്ഥാന തല വളന്റിയർക്കുള്ള അവാർഡ് കമ്പല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ ആദ്യമായി നേടിയ സ്നേഹ റ്റി പി ക്കും . PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE -www.facebook.com/nssghsskamballur..പുതിയ പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ ശ്രീ പ്രവീൺകുമാർ സാറിന് ആശംസകൾ .*****
NEWS TODAY

Thursday, February 23, 2012

NEWS


സെല്‍ഫോണ്‍: പഠനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് അപായസൂചനകള്‍

സെല്‍ഫോണ്‍ ഉപയോഗം കാന്‍സറിന് കാരണമാകുമോയെന്ന ചര്‍ച്ച എങ്ങുമെത്താതെ തുടരുമ്പോഴും പുറത്തുവരുന്ന പഠനങ്ങള്‍ തരുന്നത് അപായസൂചനകളാണ്. മൊബൈലിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന പഠനം ഉപദേശിക്കുന്നത് ''കൂടുതല്‍ മെസേജ്, കുറച്ച് സംസാരം'' എന്നാണ്. കൂടുതല്‍ സമയം മൊബൈലില്‍ സംസാരിക്കുന്നത് തലച്ചോറില്‍ മുഴകളുണ്ടാകാന്‍ കാരണമാകുമെന്നാണ് ജേണല്‍ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റഡ് ട്രോപ്പോഗ്രാഫിയിലാണ് പുതിയ ഗവേഷണഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏപ്പിജെ കോളേജ് ഓഫ് എന്‍ജിനീയറിങ്ങിലെ ഗവേഷകരാണ് പഠനം നടത്തിയത്......................................for details click this link

Your Attention Please !

Sub: Environment Congress –Suggestion solicited reg;

Notice 33/NSS/DHSE/2012 ;  22/02/2012 (Available in dhse portal )
lbÀ sk¡Idn hnZym`ymk hIp¸nse \mjWÂ kÀÆokv kv Iow
bqWnäpIÄ AhchcpsS kvIqÄ ØnXn sN¿p¶ {]tZi¯v hnhn[§fmb
]mcnØnXnI {]hÀ¯\§Ä \S¯nhcp¶p.  Ahbn ¹mÌnIv
ZpÀhn\ntbmK¯ns\Xncmb {]hÀ¯\§Ä, ImemhØm hyXnbm\w
sNdp¡p¶Xn\pÅ {]hÀ¯\§Ä, ]pg kwc£Ww, Jcamen\y \nÀ½mÀP\w
XpS§nb ZoÀLIme ]²XnIÄ IqSpXÂ hn]peambpw aXnbmb imkv{Xob
]n³_et¯msSbpw   tI{µo{IX coXnbnepw {IaoIcnt¡ I XpIv . 
 \½psS
cmPys¯ ]cnØnXn taJebn tIcfm lbÀ sk¡ I dn \mjW kÀÆokv
kvIow \S¯p¶ sNdpXpw hepXpamb amXrIm {]hÀ¯\§Ä
GtIm]n¸n¡p¶Xn\pw iàns¸Sp¯p¶Xn\pw {]mtbmKnI Xe¯n GsäSp¯p
\St¯ I  hnhn[ {]hÀ¯\§Ä Is¯n hym]n¸n¡p¶XpÄs¸sSbpÅ
e£y§Ä¡mbn Hcp hnhnt[mt±i tZiob ]cnØnXn kt½f\w 2012--13
A²ymb\ hÀjmcw`¯n Xncph\´]pc¯v \S¯p¶XmWv .  lbÀ sk¡dn
hnZym`ymk hIp¸nse 40,000 bph thmfâdnbÀamcneqsS ]cnØnXn taJebnÂ
A\nhmcyamb ka{Khpw kmÀ°Ihpamb Hcp CSs]SÂ Nn«s¸Sp¯p¶Xn\pw
{]mtbmKnI Xe¯n sIm I p hcp¯p¶Xn\pw kt½f\w e£yanSp¶p. 
CXpambn _Ôs¸«v bqWnäpIfpsS A`n{]mb§fpw \nÀt±i§fpw ]cn]mSn¡v
A\ptbmPyamb t]cpw \nÀt±in¡phm³ thmfâdnbÀamtcmSv A`yÀ°n¡p¶p.
tIcf¯nse hnhn[ {]tZi§fn th I Xmb ]mcnØnI CSs]SepIsf
kw_Ôn¨v sNdpIpdn¸pIÄ X¿mdm¡n 
NSS-Cell- 
Â
\ÂImw. 
sXcsªSp¡s¸Sp¶   ]²XnIÄ t\cn«v kt½f\¯n AhXcn¸n¡phm³
Ahkcw e`n¡pw.  IqSpX hniZmwi§Ä XpSÀ¶v Adnbn¡p¶XmWv. 
    H¸v
t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ
Your Attention Please !

If the volunteers / supporters of NSS KAMBALLUR have anything to suggest on the above topic,call me on 9447739033  or send your opinion to seakeyare@gmail.com within 7 days.The best suggestions will be rewarded properly.
Our next programme
ÎÞÜßÈcdÉÖíÈ¢: øIá µáÝW ÉøßÙÞø¢NATIONAL CHILDREN'S FILM AWARD DECLARED.DAIVASOOTHRAM GETS THE AWARD FOR THE BEST FILM

NSS UNIT ,GHSS  KAMBALLUR IS PROUD OF YOU ,SIR.

FOR COMMENTS ABOUT DAIVASOOTHRAM PLEASE CLICK HERESENT OFF TO NSS SENIOR BATCH AT 2 PM,ON 05/02/2012  AT THE AUDITORIUM,GHSS KAMBALLUR.

MY NEW BLOG WITH UPDATES ON CAREER NEWS AND AN EXCLUSIVE PAGE FOR  SUCCESS STORIES
CLICK THIS LINK


ABOUT 50 PERSONS PARTICIPATED.A COMMITTEE FORMED .ALUMNI ASSOCIATION ON THE ANVIL.

No comments:

Post a Comment

Messages