NEWS

നമസ്തേ. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/nssghsskamballur
സ്വാഗതം,കമ്പല്ലൂര്‍ യൂനിറ്റ്.നാളെ 30/03/2015 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 2.30 മുതല്‍ രണ്ടാംവര്‍ഷ നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്കീം വളന്റിയര്‍മാര്‍ക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം.ഒന്നാംവര്‍ഷത്തെയും രണ്ടാംവര്‍ഷത്തേയും എല്ലാ വളണ്ടിയര്‍മാരും പങ്കെടുക്കണം. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE -www.facebook.com/nssghsskamballur
NEWS TODAY

Friday, May 15, 2015

A REPORT OF DISASTER MANAGEMENT TRAINING ON 12/5/2015;13/05/2015

48 volunteers of the NSS UNIT IN GHS KAMBALLUR from the northern most district were on the capital this week on a unique mission on their own expense. Along with the escorting  teachers and two parents,they have undergone orientation training in disaster management by the institute of LAND AND DISASTER MANAGEMENT ,GOVT,OF KERALA held in Thiruvananthapuram on 12th and 13 th of May 2015.
             The training in DISASTER MANAGEMENT for National Service Scheme volunteers in a higher secondary school in Kerala has been the first of its kind ever conducted in the ILDM though various kinds of promotion linked training  programmes and emergency preparedness training programmes are being conducted here for different batches of govt officers.The programme was sanctioned as a result of continuous requests from the programme officer of the nss unit of GHSS KAMBALLUR (14002) .The teachers from Ghss Kamballur pointed out that Disaster Management has  been introduced in the new text in English for higher secondary students recently but the scope and gravity of the topic has not been brought effectively to the teachers or the student communiy.The text seemed to give undue importance to singluar heroic activities without explaining how common man could save lives in an unexpected situation.This is one  reason why the students and teachers should participate in similiar training programmes which would give them the required exposure to understand the content.
   The training with free accomodation,food but no TA was given in five different sessions stretching for 2 days.There were sessions in Road safety,first aid ,disaster preparedness including mockdrills,fire and safety and managing chemical hazards.The students and teachers found the classes which were handled by experts faculties like Prathapan,  highly useful ,interesting and motivating.The training  centered on the important aspects of disaster management like prevention,mitigation,preparedness and formation of local management committees.Mockdrills and displays using IT materials added to the content of the programme.

The tagged trees in the campus, the butterfly park and the display of messages underlining the importance of living in harmony with Nature taught the volunteers many a lesson in the management of disasters as they roamed around the campus in the brief intermissions.Disasters are found to create extensive damages  mainly because the ecosystems are severely affected as a direct result of careless human interventions.Hence proper disaster management means protecting eco systems and that is  how the topic comes under the purview of National Service Scheme units and Bhoomithrasena clubs in our schools


The news of the recurrence of the earthquake in Nepal reached the trainees on the afternoon of the first day training (12/5/2015) which further highlighted the significance of the programme.Lives can be saved if people,especially the youth and the teenagers are given proper orientation in disaster mangement as it was evident from the various drills and discussion points in these classes.If a sufficiently long strong coir strand is available ,two teeenagers can easily uplift a man fallen in a deep well.The trainers warned that even a slight mistake could be fatal to the injured man,while taking the injured people in a road accident to hospital.  Most critical situations like an LPG tanker on fire demand immediate evacuation and expert intervention,but what we witness is the presence of unskilled onlookers crowding around the site,often disobeying the instructions by the rescue personnel .Underlining this fact ,when one of the participants from GHSS Kamballur pointed out in a review meeting that district wise training programmes should be given to all higher secondary students,the director was pleased to accept the suggestion and pointed out that such a training programme could be inaugurated in  the district of Kasargod itself.The District Coordinator of the higher secondary national service scheme in Kasargod ,Sureshkumar.A.V has welcomed the suggestion through a whatsup message commenting that it is an honour to the district and that he is proud of the achievements of the nss unit in GHSS KAMBALLUR.
Thursday, May 7, 2015

Disaster Management Training ON 12,13 MAY 2015

We proudly announce a two day training camp for n s s students of GHSS KAMBALLUR in Disaster Management on 12,13 of this month in Thiruvanthapuram initiated by the Govt of Kerala ,the first of its kind ever given to school students in Kerala.

Sunday, April 26, 2015

നമുക്ക് ഈ ജൈവവൈവിധ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്ന്പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം

ഞങ്ങള്‍ (നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്കീം യൂണിറ്റും ഭൂമിത്രസേനാക്ലബും) 2013 ല്‍ തയ്യാറാക്കിയ ജൈവവൈവിധ്യരജിസ്ടര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കമ്പല്ലൂര്‍മേഖല ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറ യാണ് എന്നാണ്.ഈ സത്യത്തെ അടിവരയിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന പത്രവാര്‍ത്ത-

നമുക്ക് ഈ ജൈവവൈവിധ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്ന്പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം.
കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍ ....

ജൈവവൈവിധ്യ രജിസ്ടര്‍ , കമ്പല്ലൂര്‍


Sunday, March 29, 2015

രണ്ടാംവര്‍ഷ നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്കീം വളന്റിയര്‍മാര്‍ക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ്

നാളെ 30/03/2015 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 2.30 മുതല്‍ രണ്ടാംവര്‍ഷ നാഷണല്‍ സര്‍വീസ്  സ്കീം വളന്റിയര്‍മാര്‍ക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം.ഒന്നാംവര്‍ഷത്തെയും രണ്ടാംവര്‍ഷത്തേയും എല്ലാ വളണ്ടിയര്‍മാരും പങ്കെടുക്കണം.

Tuesday, March 17, 2015

RADHAKRISHNAN Seakeyare added connections you may know

See what's new with your LinkedIn connections
 
1
Sreejith Ps | Settings
What are your connections up to?
RADHAKRISHNAN Seakeyare
RADHAKRISHNAN Seakeyare has 2 new connections
You are receiving Network Updates Digest emails. Unsubscribe.
This email was intended for Sreejith Ps (--). Learn why we included this.
If you need assistance or have questions, please contact LinkedIn Customer Service.
© 2015, LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct. Mountain View, CA 94043, USA

Tuesday, March 10, 2015

RADHAKRISHNAN Seakeyare added connections you may know

See what's new with your LinkedIn connections
 
1
Sreejith Ps | Settings
What are your connections up to?
RADHAKRISHNAN Seakeyare
RADHAKRISHNAN Seakeyare has 2 new connections
You are receiving Network Updates Digest emails. Unsubscribe.
This email was intended for Sreejith Ps (--). Learn why we included this.
If you need assistance or have questions, please contact LinkedIn Customer Service.
© 2015, LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct. Mountain View, CA 94043, USA

Thursday, February 26, 2015

The Vital Importance of Being Honest in the Workplace

 
 
 
 
 
Must-Reads for Sreejith
 
See more
 
 
 
 
 
Highlight of the day
 
 
 
The Vital Importance of Being Honest in the Workplace
 
Dr. Marla Gottschalk on LinkedIn
 
 
 
 
 
 
Recommended for you
 
 
 
Google and Apple Fight for the Car Dashboard
 
nytimes.com
 
In the coming months, dealerships around the country will begin selling vehicles capable of running Android- and Apple-compatible...
 
Looking Back
 
Sonia Sarao
 
The day to say goodbye to my dear friends at NYSE is upon me and I am at a loss.I am so very excited for the next role/company...
 
A Million Miler's Tips to Cut Business Travel Burnout
 
Bob Gilbreath
 
It's Saturday afternoon and I'm at an airport preparing to leave for a multi-day conference where I will be speaking tomorrow...
 
U.S. Companies Are Fed Up With America's Crumbling Roads and Bridges
 
Noelle Knox
 
When it comes to getting supplies to factories and goods to stores or customers, one of the biggest roadblocks is America's...
 
What Happened to Apple Design?
 
Jose Berengueres
 
An open letter to the designers of World. As some of you know, recently I ditched an iPhone 6 for an old generation 5S. Some of...
 
Paleo, Pastrami, & Shrinking Planet: Having Mammoth, Eating it, Too?
 
David L. Katz, MD, MPH
 
The recent attention to dietary cholesterol, and by extension eggs, has stirred up the customary responses in a world of dietary...
 
The Romanians Are Coming
 
Sean Davern
 
Sometimes you have to put the record straight - and this is one of those times for me."The Romanians Are Coming" was...
 
 
 
 
 
You are receiving LinkedIn Pulse emails. Unsubscribe.
This email was intended for Sreejith Ps (--). Learn why we included this.
If you need assistance or have questions, please contact LinkedIn Customer Service.
 
© 2015, LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct. Mountain View, CA 94043, USA