NEWS

നമസ്തേ. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/nssghsskamballur
എന്‍ എസ് എസ് കമ്പല്ലൂര്‍ യൂനിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാവുകളെകുറിച്ച് സമഗ്രപഠനം തയ്യാറാക്കുന്നു.ഈസ്റ്റ്‌ എളേരി,വെസ്റ്റ്‌ എളേരി പഞ്ചായത്തുകളിലെ കാവുകള്‍ ആണ് ആദ്യപടിയില്‍ പഠനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.ലോക പരിസ്ഥിതിദിനത്തില്‍ കടുമേനി മുണ്ട്യക്കാവില്‍ ഇതിനു തുടക്കം കുറിച്ചു .കാവിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ,സസ്യങ്ങള്‍,ചെറുജീവികള്‍,പക്ഷികള്‍,കാവുകള്‍ പരിസ്ഥിതിയില്‍ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം,വിസ്തീര്‍ണ്ണം,സംരക്ഷണ൦ തുടങ്ങിയവ എല്ലാം പഠനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.വിശദമായ ഡാറ്റബാങ്കും തയ്യാറാക്കും.വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.Interested plus one applicants and plus two students of GHSS KAMBALLUR can register their names now here in the comment box itself or send THEIR NAME AND PHONE NUMBER THROUGH SMS to 9447739033.COMMUNICATIVE ENGLISH PROGRAMME 2016,GHSS KAMBALLUR- A proposal has been received from ERUDO ,KANNUR to conduct spoken english training in GHSS KAMBALLUR in association with the NSS UNIT using the IT facilities in the campus providing an online environment icluding virtual classrooms.The demo phase which is to begin next week ,will consist of free training for 5 hours.Those selected after the demo phase can continue the course for 30 hours on a nominal payment.The classes will be conducted on holidays at a negotiable time schedule.The PTA of GHSS KAMBALLUR has consented to facilitate and monitor the programme. Interested plus one applicants and plus two students of GHSS KAMBALLUR can register their names now here in the comment box itself or send THEIR NAME AND PHONE NUMBER THROUGH SMS to 9447739033.Only ten applicants will be accomodated in the demo phase after a selection procedure . For details pls contact us in the phone number given. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE -www.facebook.com/nssghsskamballur
NEWS TODAY

Saturday, March 10, 2012

EXAM SPECIAL


*ØκßJÄçÏÞæ¿ Éøàf ®ÝáÄÞX*

Our Credits to Malayalamanorama

   ÉÀÈ¢ µÝßEá. §Èß ÉÀß‚ µÞøcBZ Í¢·ßÏÞÏß ¥ÕÄøßMßAáµ ÏÞÃí çÕIÄí. ÎßAÕøᢠ¥ÍßÎá~àµøßAáK dÉÖíÈB{ßW ²Kí ØκßJÄçÏÞæ¿ Éøàf ®ÝáÄÞX ÌáißÎáGáKá ®KÄÞÃí. ÉøàfÞÙÞ{ßW µÏùáçOÞZ ÄæK èµæÕU ÄÃáJí ÎøÕß‚í èµµZ Õßù‚í, çºÞÆcBZ ÕÞÏß‚ÞW ÎÈØßÜÞµÞJÕßÇ¢ ¥ØbØíÅøÞµáK ®dÄçÏÞ µáGßµZ ©IÞÏßøßAá¢. ÉÞÀBZ ÉÀßAÞJÄáæµÞçIÞ, ³VÎAáùÕáæµÞçIÞ ²Kᢠ¥Üï §ÕVAßBæÈ Ø¢ÍÕßAáKÄí. ÉøàfæÏ ¥ÍßÎá~àµøßAÞÈáU ¥ÄßøáµÕßE ÍÏÎÞÃí §ÄßÈí µÞøâ. ¨ ÍÏæJ ¥Äß¼àÕß AÞX ºßÜ ØâdÄBZ §ÄÞ.  

1. Éøàf Äá¿BáKÄßÈí ¥øÎÃßAâV ÎáXÉáÄæK ÙÞ{ßW ®Jáµ. ÈOV ¥ÈáØøß‚áU §øßMß¿¢ µæIJß ØÎÞÇÞÈçJÞæ¿ §øßAáµ. ºáxáÉÞ¿í ØÞÕµÞÖ¢ Èßøàfß‚í ùßÜÞµíØí 溇áµ.
2. ÉøàfÞÙÞ{ßæa çÎWçÈÞG¢ ÕÙßAáK ¥ÇcÞɵX ÈWµáK ÈßVçÆÖBZ dÖiÞÉâVÕ¢ çµZAáµ.
3 .çºÞÆcA¿ÜÞØí èµÏßW ÕÞBáçOÞZ ¦Ãí ÎßA µáGßµZAᢠÍàÄß Äá¿Báµ. ÄÞX Éøàf ®ÝáÄÞX çÉÞµáµÏÞÃí, ÈKÞÏß ÉÀß‚ßøßAáKÄßÈÞW ÈKÞÏß ®ÝáÄÞX ØÞÇßAᢠ®æKÞøá ¦vÕßÖbÞØçJÞæ¿ÏÞÃí çºÞÆcçÉMV ÕÞÏß‚á Äá¿çBIÄí.
4. çºÞÆcA¿ÜÞØßæÜ ÈßVçÆÖBZ fÎçÏÞæ¿ ¯µÞd·ÄçÏÞæ¿ ÕÞÏßAáµ. ÎáXÕV×Bæ{ ¥çÉfß‚í ºßÜ ÕcÄcÞØBZ ÕKßGáIÞµÞ¢. ¥Äí dÖiÞÉâVÕ¢ ÎÈØßÜÞAâ.
5.çºÞÆcA¿ÜÞØí æÉÞGßAáKÄßÈí ÎáXÉí ©JøA¿ÜÞØßW ù¼ß ØíxV ÈOùᢠÎxá ÕßÕøB{ᢠ®ÝáÄâ. ²GᢠæÄxáÕøÞæÄ ¯µÞd·ÄçÏÞæ¿ æºç‡IáK dÉÕãJßÏÞÃßÄí. çºÞÆcA¿ÜÞØß Èí Îáµ{ßÜᢠØbL¢ ÈOV ®ÝáÄáµ.
6. ®ÜïÞ çºÞÆcBZAᢠ©JøæÎÝáÄÞX ØÞÇßAᢠ®K ¦v ÕßÖbÞØçJÞæ¿ çºÞÆcçÉMV ÄáùAáµ. Õ{æø ØÞÕµÞÖ¢ ¦Æc çºÞÆc¢ ÕÞÏßAáµ. dÉÏÞØÎáU çºÞÆcÎÞæÃCßW ÍÏæM¿øáÄí. ØκßJÄçÏÞæ¿ ¥¿áJ çºÞÆc¢ ÕÞÏßAáµ.
7. çºÞÏßØí ©U çºÞÆcB{ßW ¯ÄÞÃí µâ¿áÄW ¥ùßÏáKÄí ®Kí ÎÈØßÜÞAß ÄæK ÎÞVAí 溇áµ.
8.©JøæJAáùß‚ÜïÞæÄ ÎæxÞKßæÈAáù߂ᢠºßLßAÞÄßøß Aáµ.
9. ØÎÏJßæa ÉøßÎßÄß ÎÈØßÜáIÞÏßøßAâ. 
10 .ØÎÏ¢ µÝßÏáæÎKí ÍÏ¢ çÄÞKáKáæICßW dµÎàµøß‚í ¥ÕØÞÈ çºÞÆcBZAí çÉÞÏßaáµZ ®CßÜᢠçø~æM¿áJÞX dÖißAáµ. ²øá çºÞÆc¢ çÉÞÜᢠ©Jø¢ ®ÝáÄÞæÄ Õß¿øáÄí.
11. µÃAᢠØÏXØᢠÜÞ¢ç·b¼á¢ ÕcÄcØíÄ ÄøJßW ¦Ãí ØÎàÉßçAIÄí. µÃAßW dµßϵ{ᢠØÏXØßW ºßdÄB{ᢠÜÞ¢ç·b¼ßW ÈÜï ÍÞ×ÏᢠdÉÇÞÈÎÞÃí.
12. ÉøàfÞÙÞ{ßW ÎxáµáGßµ{áÎÞÏß ¦ÖÏÕßÈßÎÏJßÈí ÎáÄßøøáÄí. ÎxáUÕV ®Lá 溇áKáæÕKí dÖißAáµÏᢠ¥øáÄí.
13. µãÄcÎÞÏ çɼí ÈOùáµZ ©JøA¿ÜÞØßW çø~æM¿áJßÏß øßAâ. ¥ÕØÞÈ ÌüÜïßÈá ÎáXÉáU ÌÜïßW çɼí ÈOV dµÎæM¿áJß µ¿ÜÞØí æµGâ. ØÎÏ¢ ¥ÇßµÎáæICßW ©JøBZ ²øßAW µâ¿ß ÕÞÏßAÞX dÉçÏÞ¼ÈæM¿áJÞ¢.
14. ÉøàfÞÙÞ{ßW ÈßKá ÉáùJßùBßÏÞW ¦ ÈßÎß×¢ µÝßEá çÉÞÏ Éøàf ÎùAáµ. ¥¿áJÄßæÈAáùß‚í ºßLßAáµ.
We wish the  students  all the best in the coming exams.

No comments:

Post a Comment

Messages