NEWS

നമസ്തേ. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/nssghsskamballur
അഭിനന്ദനങ്ങൾ -കമ്പല്ലൂർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിന് ഈ വർഷം(2016-17) നാഷണൽ സർവീസ് സ്‌കീം സംസ്ഥാന തല സ്‌പെഷൽ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ കെ എൻ മനോജ്‌കുമാർ സാറിനും സംസ്ഥാന തല വളന്റിയർക്കുള്ള അവാർഡ് കമ്പല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ ആദ്യമായി നേടിയ സ്നേഹ റ്റി പി ക്കും . PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE -www.facebook.com/nssghsskamballur..പുതിയ പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ ശ്രീ പ്രവീൺകുമാർ സാറിന് ആശംസകൾ .*****
NEWS TODAY

Sunday, September 2, 2012

SEPTEMBER 5;TEACHERS' DAYA teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.
Henry Adams
I like a teacher who gives you something to take home to think about besides homework.
Author Unknown
The best teachers teach from the heart, not from the book.
Author Unknown
It's easy to make a buck. It's a lot tougher to make a difference.
Tom Brokaw
Teacher appreciation makes the world of education go around.
Helen Peters
What the teacher is, is more important than what he teaches.
Karl Menninger
We often take for granted the very things that most deserve our gratitude.
Cynthia Ozick

The teacher who is indeed wise does not bid you to enter the house of his wisdom but rather leads you to the threshold of your mind.
Khalil Gibran
Good teaching is one-fourth preparation and three-fourths pure theatre.
Gail Godwin
Knowledge comes, but wisdom lingers.
Tennyson
I am not a teacher, but an awakener.
Robert Frost
The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.
William A. Ward
Great teachers empathize with kids, respect them, and believe that each one has something special that can be built upon.
Ann Lieberman
It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.
Albert Einstein
Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
Albert Einstein
A man should never be ashamed to own he has been wrong, which is but saying in other words that he is wiser today than he was yesterday.
Alexander Pope
There are two ways to slide easily through life: to believe everything or to doubt everything. Both ways save us from thinking.
Alfred Korzybski
Education should turn out the pupil with something he knows well and something he can do well.
Alfred North Whitehead
The true teacher defends his pupils against his own personal influences.
Amos Alcott
Awaken people’s curiosity. It is enough to open minds, do not overload them. Put there just a spark.
Anatole France
Sometimes one man with courage is a majority.
Andrew Jackson
You can’t direct the wind but you can adjust the sails.
Anonymous
A good education is like a savings account; the more you put into it, the richer you are.
Anonymous
Even the clearest water appears opaque at great depth.
Anonymous
I know but one freedom and that is the freedom  of the mind.
Antoine de Saint Exupery
Let the potential artist in our children come to life that they may surmount industrial monotonies and pressures.
Barbara Morgan
There is no education like adversity.
Benjamin Disraeli
A man should first direct himself in the way he should go. Only then should he instruct others.
Buddha
Where there is an open mind there will always be a frontier.
Charles F. Kettering
By viewing the old we learn the new.
Chinese Proverb
I hear, and I forget.  I see, and I remember.  I do, and I understand.
Chinese Proverb
Give me a fish and I eat for a day.  Teach me to fish and I eat for a lifetime.
Chinese Proverb
To think is to differ.
Clarence Darrow
When asked what learning was the most necessary, he said, “Not to unlearn what you have learned!”
Diogenes Laertius
Whoever neglects learning in his youth, loses the past and is dead to the future.
Euripides
You cannot teach a man anything; you can only help him find it within himself.
Galielo Galilei

To me the sole hope of human salvation lies in teaching.
George Bernard Shaw

People learn more quickly by doing something or seeing something done.
Gilbert Highet
Creative activity is not a superimposed, extraneous task against which the body, or brain protests, but an orchestration of ... joyful doing.
Gyorgy Kepes

I have been maturing as a teacher. New experiences bring new sensitivities and flexibility.
Howard Lester
A talent is formed in stillness, a character in the world’s torrent.
Johann W. Goethe
We think too much about effective methods of teaching and not enough about effective methods of learning.
John Carolus S.J.
No matter how good teaching may be, each student must take the responsibility for his own education.
John Carolus S.J.

Good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers.
Josef Albers
The job of an educator is to teach students to see the vitality in themselves.
Joseph Campbell
To teach is to learn twice.
Joseph Joubert
Men learn while they teach.
Lucius A. Seneca
The great pilot can sail even when his canvass is rent.
Lucius A. Seneca

What greater or better gift can we offer the republic than to teach and instruct our youth?
Marcus T. Cicero

The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be ignited.
Plutarch
Every artist was at first an amateur.
Ralph W. Emerson

Education can be dangerous. It is very difficult to make it not dangerous. In fact, it is almost impossible.
Robert M. Hutchins

No one can become really educated without having pursued some study in which he took no interest.
T.S. Eliot
People’s behaviour makes sense if you think about it in terms of their goals, needs, and motives.
Thomas Mann
I put the relation of a fine teacher to a student just below the relation of a mother to a son.
Thomas Wolfe
The best way to know life is to love many things.
Vincent Van Gogh
Learning is never done without errors and defeat.
Vladimir Lenin
Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted.
Vladimir Lenin
In the practical use of our intellect, forgetting is as important as remembering.
William James
Come forth into the light of things, let nature be your teacher.
William Wordsworth
God understood our thirst for knowledge, and our need to be led by someone wiser;
He needed a heart of compassion, of encouragement, and patience;
Someone who would accept the challenge regardless of the opposition;
Someone who could see potential and believe in the best in others . . .
So He made Teachers.
Author Unkown

HAPPY TEACHERS DAY

No comments:

Post a Comment

Messages