NEWS

നമസ്തേ. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/nssghsskamballur
അഭിനന്ദനങ്ങൾ -കമ്പല്ലൂർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിന് ഈ വർഷം(2016-17) നാഷണൽ സർവീസ് സ്‌കീം സംസ്ഥാന തല സ്‌പെഷൽ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ കെ എൻ മനോജ്‌കുമാർ സാറിനും സംസ്ഥാന തല വളന്റിയർക്കുള്ള അവാർഡ് കമ്പല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ ആദ്യമായി നേടിയ സ്നേഹ റ്റി പി ക്കും . PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE -www.facebook.com/nssghsskamballur..പുതിയ പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ ശ്രീ പ്രവീൺകുമാർ സാറിന് ആശംസകൾ .*****
NEWS TODAY

Sunday, May 27, 2012

Next Project-WASTE MANAGEMENT AT HOME

ഒ രു വീടിന് 500-1000 രൂപ  നിരക്കില്‍ 
ചെ ല വു കുറഞ 
മാ ലിന്യ സംസ്കര ണ രീ തി 
ഒ ന്നു പരീക്ഷിച്ചു കൂടെ ?
¥¿áA{ÏßæÜ É‚AùßÏáæ¿ÏᢠÎÞ¢ØJßæaÏᢠ¥ÕÖß×í¿¢ ¥Éµ¿µÞøßψ. Õ{ÎÞÃí. Éçf, ¨ ¥ÕÖß×í¿¢ ²øá ƒÞØíxßµí µâ¿ßW æµGßÕ‚á µÝßÏáçOÞZ ÎÞÜßÈcçÌÞ¢ÌÞµáKá. §BæÈ ÉÄßÈÞÏßøAÃAßÈá ÎÞÜßÈcçÌÞ¢ÌáµZ µâ¿ßç‚VKÞÃí ÈNáæ¿ ÈÞGßW ÜÞÜâøᢠÎÞøµçøÞ·B{áæΈޢ Øã×í¿ßAáKÄí.

ÎÞÜßÈc Ø¢Øíµøâ ®çLÞ ÕÜßæÏÞøá Ø¢·ÄßÏÞæÃK ºßL ÕàGáµÞæø ÎÞÜßÈc¢ ƒÞØíxßµí µâ¿ßW æµGß çùÞÁøßµßW ÕÜßæ‚ùßÏÞçÈÞ, ÎÞØ¢ ¥XÉÄí øâÉ æµÞ¿áJá çµÞVÉçù×Èá ØNÞÈßAÞçÈÞ çdÉøßMßAáKá. ÄßøáÕÈLÉáøJí Éøàfß‚á Õß¼Ïß‚ Õà¿áµZAá ÉxßÏ Ü{ßÄÎÞÏ ÎÞÜßÈc Ø¢Øíµøà ÎÞV·¢ æÎçd¿Þ ÎçÈÞøÎ ÉøߺÏæM¿áJáKá. ¨ Ø¢ÕßÇÞÈ¢ dɺøßMßAáKÄßÈí ØVAÞV ©JøÕßùBßÏßGáIí.

D ¦ùßFí ÕcÞØÕᢠ²øá ÎàxV 30 æØaàÎàxV Èà{ÕáÎáU øIá ÉßÕßØß èÉMáµ{ÞÃí ¨ Ø¢ÕßÇÞÈJßW ©ÉçÏÞ·ßAáµ. §Õ 30 æØaàÎàxV ÎHßÈ¿ßÏßÜÞAß µáÝß‚ß¿áµ. ¥ÄÞÏÄí ²øá ÎàxV ©ÏøJßW ÎHßÈá Îáµ{ßçÜAá ÈßWAáK øIá µáÝÜáµZ.

D §Õ Îâ¿ßÕÏíAÞX ²øá Îâ¿ßçÏÞ, ÎÞVÌß{ßæaçÏÞ, è¿ÜßæaçÏÞ µ×ÃçÎÞ ©ÉçÏÞ·ßAÞ¢.

D ¥ÄÄá ÆßÕØæJ ¥¿áA{ÎÞÜßÈc¢ ƒÞØíxßµí çÕVÄßøß‚í ²øá µáÝÜßW §¿áµ. ¥¿‚áÕÏíAáµ. ÖVAø ²øá ÜàxV æÕUJßW µÜAßÏ dÆÞÕµ¢ øIí ¥¿MáÕàÄ¢ §¿ÏíAßæ¿ ²Ýß‚áæµÞ¿áAáKÄᢠȈÄí.

D ÖøÞÖøß 800 d·Þ¢ ¥¿áA{ÎÞÜßÈcÎÞÃí ØÞÇÞøà µá¿á¢ÌJßÜáIÞÕáµ. §Äí ¨ µáÝÜßÜßGÞW æÕU¢ ÎHßÈ¿ßÏßçÜAá ÕÞVKáçÉÞÏß ¥øAßçÜÞÏßW ÄÞçÝÏíAí ²ÄáBá¢.

D ²øá ÎÞØæJ ÎÞÜßÈcÎÞµáçOÞZ ²øá µáÝW ÈßùÏá¢. ÉßæK ¥¿áJ µáÝW ©ÉçÏÞ·ßAáµ. §Äá ÈßùEáÕøáçOÞçÝAᢠ¦ÆcæJ µáÝÜßçÜÄí Ȉ Õ{ÎÞÏß ÎÞùßÏßGáIÞÕá¢.

D ¦ÆcæJ µáÝW §{AßæÏ¿áJí ÄÜÄßøß‚í ²øá µáGÏßçÜAí µáJßÏÞW Õ{æMÞ¿ßÏÞÏß ÎÞùßÏ ÎÞÜßÈc¢ ÜÍßAá¢. §Äí 溿ߵZçAÞ, µã×ßçAÞ ©ÉçÏÞ·ßAÞ¢.

D §BæÈ µáÝÜáµZ ÎÞùßÎÞùß ©ÉçÏÞ·ßAáµ. ØâfíÎÞÃáAZ æÉøáµÞÈß¿ÏÞAáæÎKÄßÈÞÜÞÃí ÖVAøæÕU¢ ÎÞÜßÈcJßW ²Ýß‚áæµÞ¿áAáKÄí.

ºÞõ¢ ÜÍcæÎCßW ÖVAøÏᢠºÞõÕᢠæÕUÕᢠçºVJá dÆÞÕµÎÞAßÏÞW ®{áMJßW ÎÞÜßÈc¢ Õ{ÎÞÏß ÎÞùá¢. ºáøáBßÏ æºÜÕßÜáU ¨ ÎÞV·¢ ÄßøáÕÈLÉáøJí ®ÝáKâçùÞ{¢ Õà¿áµ{ßW Éøàfß‚á Õß¼Ïß‚ÄÞæÃKí ¦çøÞ·c ØíxÞXÁß¹í µNßxß æºÏVÎÞX Øß.®Øí. dÖàÈßÕÞØX ÉùEá. ¨ Ø¢ÕßÇÞÈJßÈá ÉøÎÞÕÇß dɺÞø¢ æµÞ¿áAÞÈáU dÖÎJßÜÞÃí ØVAÞøᢠÄçgÖ ÍøÃØíÅÞÉÈB{á¢.

PROJECT COST ENVISAGED BY NSS UNIT KAMBALLUR
For 1 home
2 PIPEs  :   (6”) –  2X1.30X300   –  Rs. 980
I piece of tile/marble
Mixture of 200g Cow dung, 200 g  Jerry, I litre water  (Twice a week)   Rs.20
Total                       Rs.1000
For 50 houses                                            50x 1000         - Rs. 50000
Subsidy /sponsorship /Advertisement                     -            Rs.25000
Balance     Expense                                                                                              Rs.25000
Expected Cost per home                  25000/50                       -        Rs.500


PLS COMMENT

for more details http://nssghsskamballur.blogspot.in/2012/07/pipe-composting-house-3-672012.html

No comments:

Post a Comment

Messages