NEWS

നമസ്തേ. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/nssghsskamballur
എന്‍ എസ് എസ് കമ്പല്ലൂര്‍ യൂനിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാവുകളെകുറിച്ച് സമഗ്രപഠനം തയ്യാറാക്കുന്നു.ഈസ്റ്റ്‌ എളേരി,വെസ്റ്റ്‌ എളേരി പഞ്ചായത്തുകളിലെ കാവുകള്‍ ആണ് ആദ്യപടിയില്‍ പഠനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.ലോക പരിസ്ഥിതിദിനത്തില്‍ കടുമേനി മുണ്ട്യക്കാവില്‍ ഇതിനു തുടക്കം കുറിച്ചു .കാവിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ,സസ്യങ്ങള്‍,ചെറുജീവികള്‍,പക്ഷികള്‍,കാവുകള്‍ പരിസ്ഥിതിയില്‍ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം,വിസ്തീര്‍ണ്ണം,സംരക്ഷണ൦ തുടങ്ങിയവ എല്ലാം പഠനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.വിശദമായ ഡാറ്റബാങ്കും തയ്യാറാക്കും.വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.Interested plus one applicants and plus two students of GHSS KAMBALLUR can register their names now here in the comment box itself or send THEIR NAME AND PHONE NUMBER THROUGH SMS to 9447739033.COMMUNICATIVE ENGLISH PROGRAMME 2016,GHSS KAMBALLUR- A proposal has been received from ERUDO ,KANNUR to conduct spoken english training in GHSS KAMBALLUR in association with the NSS UNIT using the IT facilities in the campus providing an online environment icluding virtual classrooms.The demo phase which is to begin next week ,will consist of free training for 5 hours.Those selected after the demo phase can continue the course for 30 hours on a nominal payment.The classes will be conducted on holidays at a negotiable time schedule.The PTA of GHSS KAMBALLUR has consented to facilitate and monitor the programme. Interested plus one applicants and plus two students of GHSS KAMBALLUR can register their names now here in the comment box itself or send THEIR NAME AND PHONE NUMBER THROUGH SMS to 9447739033.Only ten applicants will be accomodated in the demo phase after a selection procedure . For details pls contact us in the phone number given. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE -www.facebook.com/nssghsskamballur
NEWS TODAY

Sunday, May 27, 2012

Next Project-WASTE MANAGEMENT AT HOME

ഒ രു വീടിന് 500-1000 രൂപ  നിരക്കില്‍ 
ചെ ല വു കുറഞ 
മാ ലിന്യ സംസ്കര ണ രീ തി 
ഒ ന്നു പരീക്ഷിച്ചു കൂടെ ?
¥¿áA{ÏßæÜ É‚AùßÏáæ¿ÏᢠÎÞ¢ØJßæaÏᢠ¥ÕÖß×í¿¢ ¥Éµ¿µÞøßψ. Õ{ÎÞÃí. Éçf, ¨ ¥ÕÖß×í¿¢ ²øá ƒÞØíxßµí µâ¿ßW æµGßÕ‚á µÝßÏáçOÞZ ÎÞÜßÈcçÌÞ¢ÌÞµáKá. §BæÈ ÉÄßÈÞÏßøAÃAßÈá ÎÞÜßÈcçÌÞ¢ÌáµZ µâ¿ßç‚VKÞÃí ÈNáæ¿ ÈÞGßW ÜÞÜâøᢠÎÞøµçøÞ·B{áæΈޢ Øã×í¿ßAáKÄí.

ÎÞÜßÈc Ø¢Øíµøâ ®çLÞ ÕÜßæÏÞøá Ø¢·ÄßÏÞæÃK ºßL ÕàGáµÞæø ÎÞÜßÈc¢ ƒÞØíxßµí µâ¿ßW æµGß çùÞÁøßµßW ÕÜßæ‚ùßÏÞçÈÞ, ÎÞØ¢ ¥XÉÄí øâÉ æµÞ¿áJá çµÞVÉçù×Èá ØNÞÈßAÞçÈÞ çdÉøßMßAáKá. ÄßøáÕÈLÉáøJí Éøàfß‚á Õß¼Ïß‚ Õà¿áµZAá ÉxßÏ Ü{ßÄÎÞÏ ÎÞÜßÈc Ø¢Øíµøà ÎÞV·¢ æÎçd¿Þ ÎçÈÞøÎ ÉøߺÏæM¿áJáKá. ¨ Ø¢ÕßÇÞÈ¢ dɺøßMßAáKÄßÈí ØVAÞV ©JøÕßùBßÏßGáIí.

D ¦ùßFí ÕcÞØÕᢠ²øá ÎàxV 30 æØaàÎàxV Èà{ÕáÎáU øIá ÉßÕßØß èÉMáµ{ÞÃí ¨ Ø¢ÕßÇÞÈJßW ©ÉçÏÞ·ßAáµ. §Õ 30 æØaàÎàxV ÎHßÈ¿ßÏßÜÞAß µáÝß‚ß¿áµ. ¥ÄÞÏÄí ²øá ÎàxV ©ÏøJßW ÎHßÈá Îáµ{ßçÜAá ÈßWAáK øIá µáÝÜáµZ.

D §Õ Îâ¿ßÕÏíAÞX ²øá Îâ¿ßçÏÞ, ÎÞVÌß{ßæaçÏÞ, è¿ÜßæaçÏÞ µ×ÃçÎÞ ©ÉçÏÞ·ßAÞ¢.

D ¥ÄÄá ÆßÕØæJ ¥¿áA{ÎÞÜßÈc¢ ƒÞØíxßµí çÕVÄßøß‚í ²øá µáÝÜßW §¿áµ. ¥¿‚áÕÏíAáµ. ÖVAø ²øá ÜàxV æÕUJßW µÜAßÏ dÆÞÕµ¢ øIí ¥¿MáÕàÄ¢ §¿ÏíAßæ¿ ²Ýß‚áæµÞ¿áAáKÄᢠȈÄí.

D ÖøÞÖøß 800 d·Þ¢ ¥¿áA{ÎÞÜßÈcÎÞÃí ØÞÇÞøà µá¿á¢ÌJßÜáIÞÕáµ. §Äí ¨ µáÝÜßÜßGÞW æÕU¢ ÎHßÈ¿ßÏßçÜAá ÕÞVKáçÉÞÏß ¥øAßçÜÞÏßW ÄÞçÝÏíAí ²ÄáBá¢.

D ²øá ÎÞØæJ ÎÞÜßÈcÎÞµáçOÞZ ²øá µáÝW ÈßùÏá¢. ÉßæK ¥¿áJ µáÝW ©ÉçÏÞ·ßAáµ. §Äá ÈßùEáÕøáçOÞçÝAᢠ¦ÆcæJ µáÝÜßçÜÄí Ȉ Õ{ÎÞÏß ÎÞùßÏßGáIÞÕá¢.

D ¦ÆcæJ µáÝW §{AßæÏ¿áJí ÄÜÄßøß‚í ²øá µáGÏßçÜAí µáJßÏÞW Õ{æMÞ¿ßÏÞÏß ÎÞùßÏ ÎÞÜßÈc¢ ÜÍßAá¢. §Äí 溿ߵZçAÞ, µã×ßçAÞ ©ÉçÏÞ·ßAÞ¢.

D §BæÈ µáÝÜáµZ ÎÞùßÎÞùß ©ÉçÏÞ·ßAáµ. ØâfíÎÞÃáAZ æÉøáµÞÈß¿ÏÞAáæÎKÄßÈÞÜÞÃí ÖVAøæÕU¢ ÎÞÜßÈcJßW ²Ýß‚áæµÞ¿áAáKÄí.

ºÞõ¢ ÜÍcæÎCßW ÖVAøÏᢠºÞõÕᢠæÕUÕᢠçºVJá dÆÞÕµÎÞAßÏÞW ®{áMJßW ÎÞÜßÈc¢ Õ{ÎÞÏß ÎÞùá¢. ºáøáBßÏ æºÜÕßÜáU ¨ ÎÞV·¢ ÄßøáÕÈLÉáøJí ®ÝáKâçùÞ{¢ Õà¿áµ{ßW Éøàfß‚á Õß¼Ïß‚ÄÞæÃKí ¦çøÞ·c ØíxÞXÁß¹í µNßxß æºÏVÎÞX Øß.®Øí. dÖàÈßÕÞØX ÉùEá. ¨ Ø¢ÕßÇÞÈJßÈá ÉøÎÞÕÇß dɺÞø¢ æµÞ¿áAÞÈáU dÖÎJßÜÞÃí ØVAÞøᢠÄçgÖ ÍøÃØíÅÞÉÈB{á¢.

PROJECT COST ENVISAGED BY NSS UNIT KAMBALLUR
For 1 home
2 PIPEs  :   (6”) –  2X1.30X300   –  Rs. 980
I piece of tile/marble
Mixture of 200g Cow dung, 200 g  Jerry, I litre water  (Twice a week)   Rs.20
Total                       Rs.1000
For 50 houses                                            50x 1000         - Rs. 50000
Subsidy /sponsorship /Advertisement                     -            Rs.25000
Balance     Expense                                                                                              Rs.25000
Expected Cost per home                  25000/50                       -        Rs.500


PLS COMMENT

for more details http://nssghsskamballur.blogspot.in/2012/07/pipe-composting-house-3-672012.html

No comments:

Post a Comment

Messages